მაგიური პერიოდი დგება... - რას შეცვლის თქვენს პირად ცხოვრებაში მარტის სავსემთვარეობა?

image
  • 7 496
მარ­ტში ძა­ლი­ან აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გახ­დე­ბა პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა, რა­ზეც, პირ­ველ რიგ­ში, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა იმოქ­მე­დებს, რა­შიც მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს ითა­მა­შებს სას­წო­რის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი.

სას­წო­რი ნე­ბის­მი­ერ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში (რო­მან­ტი­კულ­ში­ცა და პარტნი­ო­რულ­შიც) შე­მო­ი­ტანს გა­მოც­დას, რო­მე­ლიც აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ჩა­ა­ბა­როთ. იმის შემ­დეგ, რაც წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბას ერ­თობ­ლი­ვად გა­და­ლა­ხავთ, მა­გი­უ­რი პე­რი­ო­დი დგე­ბა.

ას­ტრო­ლო­გე­ბი მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ყვე­ლა პრობ­ლე­მურ წყვი­ლის მე­ო­რე შან­სი მი­ე­ცე­მა ბენ­დი­ე­რე­ბის მო­სა­პო­ვებ­ლად.
ის, ვინც კმა­ყო­ფი­ლია თა­ვი­სი პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბით, სუ­ლი­ერ ჰარ­მო­ნი­ას მი­აღ­წევს. გაძ­ლი­ერ­დე­ბა პარტნი­ო­რუ­ლი კავ­ში­რი, გაქ­რე­ბა ეჭ­ვე­ბი.

მო­სა­ლოდ­ნე­ლია პი­როვ­ნუ­ლი ზრდა და სა­ერ­თო გეგ­მე­ბი: თა­ნა­ცხოვ­რე­ბა, სახ­ლის შე­ძე­ნა, ხე­ლის მო­წე­რა, ჯვრის­წე­რა.

სავ­სე მთვა­რის დროს (21 მარ­ტი) პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი იქ­ნე­ბა, ასე რომ გეძ­ლე­ვათ შან­სი აღად­გი­ნოთ ძვე­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა, გა­ა­ნა­ლი­ზოთ წარ­სულ­ში დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არ არის, შეძ­ლოთ იმ ფაზ­ლის პოვ­ნა, რო­მე­ლიც სრულ სუ­რათს და­გი­ხა­ტავთ.

შე­საძ­ლოა თქვე­ნი პარტნი­ო­რი ხელს გიშ­ლით სა­სურ­ვე­ლი მიზ­ნის­მიღ­წე­ვა­ში. ყური უგ­დეთ სა­კუ­თარ მეს. კოს­მო­სი გა­გა­თა­ვი­სუფ­ლებთ უსი­ა­მოვ­ნო ურ­თი­ერ­თო­ბის­გან.