ზოდიაქოს რომელ ნიშნებს გაუმართლებთ უახლოესი 1 თვის განმავლობაში

image
  • 9 451
მზემ ვერ­ძის ნი­შა­ნი და­ტო­ვა და კუ­როს ზო­დი­ა­ქო­ში გა­და­ვი­და, სა­დაც 22 მა­ი­სამ­დე დარ­ჩე­ბა. რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ეს პე­რი­ო­დი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თვის? ქარ­თვე­ლი ას­ტრო­ლო­გე­ბი სა­კუ­თარ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს გვი­ზი­ა­რე­ბენ:

ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი:

- მზემ ვერ­ძის ნი­შა­ნი და­ტო­ვა და კუ­როს ზო­დი­ა­ქო­ში გა­დაბ­რძან­და. ჩვენც, შე­სა­ბა­მი­სად, ცოტა უფრო ზან­ტე­ბი, სა­მა­გი­ე­როდ უფრო პრაგ­მა­ტუ­ლე­ბი და ნაკ­ლებ იმ­პულ­სუ­რე­ბი შე­ვიქ­მნე­ბით. გა­იზ­რდე­ბა სურ­ვი­ლი, რომ გა­რე­მო უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლი გვქონ­დეს, რაც სა­ვა­რა­უ­დოდ დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა თავ­ქა­რი­ა­ნი ტყუ­პი მარ­სი­სა და სულსწრა­ფი ვერ­ძი მერ­კუ­რის და­ბა­ლან­სე­ბა­ში. კუ­რო­ებ­თან ერ­თად სა­სი­ა­მოვ­ნო პე­რი­ო­დი უდ­გათ ქალ­წუ­ლებ­სა და თხის რქებს, უნდა იფრ­თხი­ლონ მო­რი­ე­ლებ­მა, მერ­წყუ­ლებ­მა და ლო­მებ­მა. წყლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბიც კარ­გად იგ­რძნო­ბენ თავს. და­ნარ­ჩე­ნე­ბი - ნე­იტ­რა­ლუ­რად.

პ.ს. ეს მხო­ლოდ მზით პროგ­ნო­ზია. რე­ა­ლუ­რი სუ­რა­თი შე­საძ­ლოა მეტ-ნაკ­ლე­ბად შე­იც­ვა­ლოს პი­რა­დი რუ­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე.
ქეთი ვა­წა­ძე:

- და­ი­წყო კუ­რო­ე­ბის­თვის სა­სი­კე­თო პე­რი­ო­დი! 22 მა­ი­სამ­დე მზე კუ­რო­შია!

ეს სა­სი­კე­თო პე­რი­ო­დია ასე­ვე მი­წის სხვა ნიშ­ნე­ბის, თხის რქი­სა და ქალ­წუ­ლის­თვის, ასე­ვე წყლის ნიშ­ნე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­თვის (მო­რი­ელ­მა დრო­დად­რო შე­საძ­ლოა უფრო გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლად იგ­რძნოს თავი - ოპო­ზი­ცი­უ­რი დგო­მის გამო. გული არ გა­ი­ტე­ხოთ, ეს და­ძა­ბუ­ლო­ბა ხან­გრძლი­ვი არ იქ­ნე­ბა).

ცე­ცხლი­სა და ჰა­ე­რის ნიშ­ნებს 1 თვე მოც­და მო­გი­წევთ, თუმ­ცა პი­რა­დი რუ­კის მო­ნა­ცე­მე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, შე­საძ­ლოა თქვენ­თვი­საც მშვე­ნი­ე­რი პე­რი­ო­დი აღ­მოჩ­ნდეს! ყვე­ლა­ფე­რი მა­ინც პი­რად მაჩ­ვე­ნებ­ლებ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

წარ­მა­ტე­ბულ თვეს გი­სურ­ვებთ!