"ამ მოვლენის პიკი არის 29 ივლისს" - რაზე გვაფრთხილებენ ასტროლოგები

image
  • 1 105
"ცაზე და­ძა­ბუ­ლი ას­პექ­ტი გვაქვს - მზის კვად­რა­ტი ურან­თან", - წერს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი. ას­ტრო­ლო­გი უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლი ტენ­დენ­ცი­ის შე­სა­ხებ გვაფრ­თხი­ლებს:

"ამ ას­პექ­ტის მოქ­მე­დე­ბის არე­ა­ლია - 24 ივ­ლი­სი­დან 2 აგ­ვის­ტოს ჩათ­ვლით. პიკი 29 ივ­ლი­სი.

მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი ან­გრევს ჩვენს გეგ­მებს, სა­ი­დან­ღაც იყო, სა­დან­ღაც არა სო­კო­ე­ბი­ვით ჩნდე­ბი­ან და­უ­გეგ­მა­ვი საქ­მე­ე­ბი. რა­ღაც სხვას ვე­ლო­დით და სხვა მი­ვი­ღეთ ("რა გა­მო­ვი­წე­რე, რა ჩა­მო­მი­ვი­და"-ს მსგავ­სად.)

ახლა და­გეგ­მილ სა­კი­თხებს მო­მა­ვალ­ში დიდი ალ­ბა­თო­ბით რა­ღაც ნაკ­ლი, ხარ­ვე­ზი აღ­მო­აჩ­ნდე­ბათ.

არც თუ იშ­ვი­ა­თია კა­მა­თი და გან­ხეთ­ქი­ლე­ბე­ბი მე­გობ­რებს და თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს შო­რის. ასე­ვე კო­ლე­გებ­თან. რად­გან ნერ­ვი­უ­ლო­ბა და და­ძა­ბუ­ლო­ბა მაქ­სი­მუმს აღ­წევს.

ავა­რი­უ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის ალ­ბა­თო­ბაც იმა­ტებს. ერი­დეთ ფრე­ნებს.

ას­პექ­ტის ზე­მოქ­მე­დე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით ეხე­ბათ ლო­მებს და კუ­რო­ებს, ასე­ვე მათ ვი­საც მზე­სა და ურანს შო­რის რა­ი­მე ას­პექ­ტი აქვთ. ამი­ტომ - იფრ­თხი­ლეთ.
loading...
გარ­და ამი­სა, 27 ივ­ლი­სი­დან სექ­ტემ­ბრის პირ­ველ რი­ცხვე­ბის ჩათ­ვლით პლა­ნე­ტა­ზე არე­არ­თი ხან­ძა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. რო­გორც ადა­მი­ა­ნის ხე­ლით და­უ­დევ­რო­ბით ან მავ­ნებ­ლო­ბით გა­ჩე­ნი­ლი, ისე ბუ­ნებ­რი­ვი კა­ტაკ­ლიზ­მე­ბით. ამ მხრივ აგ­ვის­ტოს პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი გან­სა­კუთ­რე­ბით არა­ხარ­ბი­ე­ლო იქ­ნე­ბა. მი­ზე­ზი - მარ­სი­სა და მზის ხან­გრძლი­ვი შე­ერ­თე­ბაა ცე­ცხლის სტი­ქი­ის ნი­შან­ში- ლო­მის­ზო­დი­ა­ქო­ში. რა­საც დრო­დად­რო მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბის პლა­ნე­ტის - ურა­ნის ნე­გა­ტი­უ­რი ას­პექ­ტე­ბი გა­ამ­წვა­ვებს.

ჩვენ რაც შეგ­ვიძ­ლია - უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბის/ზო­მე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი დაც­ვაა".

loading...