3 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით უქმე დღეები ცხადდება - აღდგება ყველა შეზღუდვა, რომელიც 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე მოქმედებდა

image
  • 4 306
loading...
 

უწყე­ბა­თა­შო­რი­სი სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, 3 იან­ვა­რი - 15 იან­ვრის პე­რი­ოდ­ში ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით: ცხად­დე­ბა უქმე/დას­ვე­ნე­ბის დღე­ე­ბი; აღ­დგე­ბა ყვე­ლა ის შე­ზღუდ­ვა, რო­მე­ლიც მოქ­მე­დებ­და 28 ნო­ემ­ბრი­დან 24 დე­კემ­ბრამ­დე პე­რი­ოდ­ში; არ მუ­შა­ობს სა­ჯა­რო და კერ­ძო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა, გარ­და ბან­კე­ბი­სა და სტრა­ტე­გი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბის ობი­ექ­ტე­ბი­სა და სერ­ვი­სე­ბი­სა.
"შემ­დგომ ისევ ვუბ­რუნ­დე­ბით შე­ზღუდ­ვებს 3-დან 16 იან­ვრამ­დე. ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით 3 იან­ვრი­დან 15 იან­ვრის ჩათ­ვლით ცხად­დე­ბა უქმე დღე­ე­ბი, რაც ნიშ­ნავს, რომ ჩვენ ეს მოგ­ვეხ­მა­რე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი მო­ბი­ლო­ბის შემ­ცი­რე­ბა­ში, ეს არის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის კი­დევ ერთი ბლო­კი, რო­მე­ლიც მოგ­ვცემს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, რომ ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის დიდ რა­ო­დე­ნო­ბას მივ­ცეთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, სა­ა­ხალ­წლო დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი წი­ნას­წარ და­გეგ­მონ, იმის­თვის, რომ მათი მო­ბი­ლო­ბა ჩა­კე­ტილ დღე­ებ­ში არ იყოს და გა­და­ად­გი­ლე­ბა და­გეგ­მონ ორ კვი­რა­ზე ცოტა მეტი დრო­ით“,- გა­ნა­ცხა­და გა­ხა­რი­ამ 26 ნო­ემ­ბერს სხდო­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ.
loading...