შეზღუდვები, რომლებიც დღეიდან 15 იანვრის ჩათვლით კვლავ ამოქმედდა

image
  • 533
loading...
 

სა­ვაჭ­რო ობი­ექ­ტე­ბი და მო­ლე­ბი დღე­ი­დან ისევ და­ი­ხუ­რა. ობი­ექ­ტე­ბი მუ­შა­ო­ბას ონ­ლა­ინ გა­აგ­ძე­ლე­ბენ.

დღე­ი­დან, 3 იან­ვრი­დან 15 იან­ვრის ჩათ­ვლით უქმე დღე­ე­ბი ცხად­დე­ბა.

უწყე­ბა­თა­შო­რი­სი სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, 3 იან­ვა­რი - 15 იან­ვრის პე­რი­ოდ­ში ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით:

ცხად­დე­ბა უქმე/დას­ვე­ნე­ბის დღე­ე­ბი;
აღ­დგე­ბა ყვე­ლა ის შე­ზღუდ­ვა, რო­მე­ლიც მოქ­მე­დებ­და 28 ნო­ემ­ბრი­დან 24 დე­კემ­ბრამ­დე პე­რი­ოდ­ში;

არ მუ­შა­ობს სა­ჯა­რო და კერ­ძო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა, გარ­და ბან­კე­ბი­სა და სტრა­ტე­გი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბის ობი­ექ­ტე­ბი­სა და სერ­ვი­სე­ბი­სა.

ძა­ლა­ში რჩე­ბა მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი ტრან­სპორ­ტის შე­ზღუდ­ვა თბი­ლის­ში, რუს­თავ­ში, ქუ­თა­ის­ში, ბა­თუმ­ში, გორ­ში, ზუგ­დიდ­ში, ფოთ­სა და თე­ლავ­ში;

ასე­ვე ძა­ლა­ში რჩე­ბა სა­ქა­ლაქთა­შო­რი­სო ტრან­სპორ­ტის გა­და­ად­გი­ლე­ბის შე­ზღუდ­ვა მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით. კერ­ძო ავ­ტო­მან­ქა­ნე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბა კვლავ იქ­ნე­ბა ნე­ბა­დარ­თუ­ლი;

ბაზ­რო­ბე­ბი არ გა­იხ­სნე­ბა. მუ­შა­ო­ბას ისევ გა­აგ­რძე­ლე­ბენ აგ­რა­რუ­ლი ბაზ­რე­ბი, წე­სე­ბის სრუ­ლი დაც­ვის პი­რო­ბით;

რეს­ტორ­ნე­ბი და კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით აგ­რძე­ლე­ბენ მუ­შა­ო­ბას მხო­ლოდ გა­ტა­ნის სერ­ვის­ზე.

ძა­ლა­ში რჩე­ბა გა­და­ად­გი­ლე­ბის შე­ზღუდ­ვა მთე­ლი ქვეყ­ნი­ოს მას­შტა­ბით 21:00 სა­ა­თი­დან 05:00 სა­ა­თამ­დე, რო­გორც ქვე­ი­თად, ისე ავ­ტო­მო­ბი­ლით.
loading...